Postuar më: 11/05/2016

VKM nr.353, datë 11.5.2016 “Për një ndryshim në VKM nr.83, date 3.2.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të NJAB-ve në sektorin publik”

Të rejat e fundit