Postuar më: 02/03/2016

VKM Nr.160, datë 2.3.2016 Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm në njësitë publike

Të rejat e fundit