Postuar më: 18/03/2019

Udhëzimin nr.6, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, datë 25.02.2019, botuar ne Fletoren Zyrtare nr.32, datë 15 mars 2019 “Për funksionet, autoritetin dhe përgjegjësitë e Avokatit të Tatimpaguesve, procedurat që do të zbatohen prej tij në mbrojtje të interesave të tatimpaguesve, si dhe procedurat që duhet të ndiqen nga tatimpaguesit, për të përfituar mbrojtjen e të drejtave të tyre nga Avokati i Tatimpaguesve”