Postuar më: 02/12/2016

Udhëzimi nr.22 dt.17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”

Të rejat e fundit

  •