Udhëzimet për deklarimin dhe pagesat e detyrimeve tatimore

VKM nr.469, datë 03.06.2015 “Për përcaktimin e vlerës minimale të çmimit të referencave të qirave të ndërtesave për qëllime tatimore”

Urdhër nr. 36, datë 12/05/2015 “Për kufizimin e sasive të karburantit që gjendet në serbatorët e zakonshëm dhe depozitat e posaçme të automjeteve tregtare dhe në serbatorët e lëvizshëm të automjeteve private”

Udhëzimi nr.31, datë  29.12.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhezimin nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar

Deklarata personale e të  ardhurave për rezidentët

Udhëzim nr. 26, datë 26.10.2015  “Për një shtesë në Udhëzimin nr. 19, datë 3.11.2014 ‘Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar’”

Udhëzimi nr.26, datë 16.12.2014“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.24, datë 02.09.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Udhëzimi nr.27, datë 16.12.2014“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”

Udhëzimi nr.25, datë 16.12.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.32, datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”, të ndryshuar”

Udhëzimi nr.24, datë 09.12.2014, “Për dhënien e pëlqimit dhe mënyrën e marrjes dhe vlefshmërinë e dhënies së pëlqimit për komunikimin elektronik të tatimpaguesit me administratën tatimore”

Udhëzimi nr.23, datë 09.12.2014, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”

Shënime për listëpagesën

Listëpagesa

Numri i punonjësve

Shënime për deklaratën e punonjësve

Kategoritë e punonjësve

Vërtetim për kontributet për tatimpaguesin

Vërtetim për kontributet për individin