Treguesit e Borxhit

Treguesit e borxhit

Të dhënat mbi borxhin e qeverisjes së përgjithshme publikohen çdo tre muaj në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Financave. Për tremujorin e parë deri në tretin, publikimi bëhet jo më vonë se fundi i muajit pasardhës. Për tremujorin e katërt publikimi bëhet sipas urdhërit të Ministrit për mbylljen e vitit raportues.

Në tabelën e mëposhtme janë dhënë treguesit e borxhit për periudhën 2009 – 2015. Në fund të faqes japen treguesit më të vjetër të borxhit.

 

Treguesit e Borxhit Viti 2021 Vitini 2020 Viti
2019
Viti
2018
Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015  Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009
3 mujor klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
6 mujor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
9 mujor klik klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
12 mujor   klik klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik

 

Më poshtë mund të shkarkoni treguesit vjetor të borxhit

  1. Treguesit e Borxhit 2008 
  2. Treguesit e Borxhit 2009
  3. Treguesit e Borxhit 2010
  4. Treguesit e Borxhit 2011
  5. Treguesit e Borxhit 2012
  6. Treguesit e Borxhit 2013