Renta Minerale

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës për ekonominë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi dhe nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Renta minerare llogaritet si një detyrim mujor i tatimpaguesit, në kohën kur ai shet produkte minerale. Në rastin e eksportit të produkteve minerale, qiraja paguhet në kohën kur bëhet deklarata e eksportit. 25 për qind e të ardhurave nga renta minerare i kalon pushtetit lokal, ku kryhet aktiviteti.

Përcaktimi i honorarëve për të gjitha mineralet kryhet në përputhje me dispozitat e përfshira në aneksin 2, bashkëlidhur këtij ligji.

 

  KLASIFIKIMI I PËRQINDJES SË RENTËS MINERARE

 

Nr. Emërtimi i grupit të mineraleve sipas ligjit minerar Përqindja e rentës minerare

Grupi I

Mineralet Metalike

1 Mineralet e argjendit 10
2 Mineralet e arit 10
3 Mineralet e bakrit 6
4 Mineralet e kromit 6
5 Mineralet e nikelit (nikel-silikat) 6
6 Mineralet e hekurit (hekur-nikel) 5
7 Mineralet e plumbit 5
8 Mineralet e zinkut 7
9 Gjithë mineralet e tjera metalike 4

Grupi II

Mineralet Jometalike

10 Të gjitha mineralet jometalike 4

Grupi III

Qymyret dhe Bitumet

11 Qymyret 5
12 Bitumet 5
13 Rërat bituminoze 5
14 Reshpet naftore 5
15 Piro-bitum 6

Grupi IV

Mineralet dhe Materialet e Ndërtimit

16 Graniti 6
17 Gëlqerorët 5
18 Gabrot 5
19 Bazaltet 4
20 Konglomerate 7
21 Mermeri 7
22 Pllakat e ndërtimit 7
23 Pllagjiogranitet 5
24 Ranoret 7
25 Serpentinitet 5
26 Travertinat 5
27 Traktolitet 5
28 Të gjitha mineralet e tjera të grupit të katërt 5

Grupi IV

Gurë e çmuar

29 Të gjitha mineralet e grupit të pestë 10

Grupi VI

Gurë e Gjysëm të çmuar

30 Të gjitha mineralet e grupit të gjashtë 10

Grupi VII

Nafta dhe Gazi

31 Grupi i shtatë (VII) Nafta dhe gaz 10