Postuar më: 19/05/2016

Relacion Shpjegues për projekt-ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”

Të rejat e fundit