Postuar më: 19/05/2016

ProjektLigj për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”

Të rejat e fundit