Postuar më: 18/10/2019

Plani Operacional “Stop Informalitetit”, DPT jep rezultatet, zbatimi deri në fund të vitit 2019

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve znj.Delina Ibrahimaj, bëri me dije sot në një takim me përfaqësues të medias, rezultatet dhe vijimësinë e Planit Operacional “Stop Informalitetit”, deri në fund të muajit dhjetor 2019.  Zonja Ibrahimaj tha se : “që në muajin korrik ju siguruam se ky plan nuk është i përkohshëm dhe i lidhur ngushtësisht me sezonin turistik.  Do të vazhdojë me një qasje të mbështetur në analizën e riskut, i shtrirë në disa sektorë dhe i koordinuar në të gjitha drejtoritë rajonale me qëllim respektimin e ligjit njësoj nga të gjithë”.

Stop Informaliteti synon, së pari ndërgjegjësimin e të gjithëve se respektimi i ligjit është detyrim i njëjtë për të gjithë dhe në të mirën e përbashkët. Administrata Tatimore, në nivel DRT ka evidentuar tatimpaguesit që kontribuojnë në 70% të realizimit të planit, me të cilët do të organizohen takime sensibilizuese  për rritje të vetëdeklarimit dhe përmirësim të treguesve fiskalë.  Administrata Tatimore fton të gjithë tatimpaguesit të vetëdeklarojnë në mënyrë korrekte e në respektim të ligjit, duke ju siguruar se Lufta kundër informalitetit do të përfshijë çdo subjekt, që prish konkurrencën e ndershme në treg.

“Ne do të vijojmë të informojmë të gjitha subjektet dhe qytetarin shqiptar me informacionin e nevojshëm orientues për deklarimin korrekt tatimor, dhe do të vijojmë të bëjmë punën tonë për ta garantuar këtë”- përmbylli Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve.

Deklarata e plotë e Znj.Ibrahimaj

Jemi takuar disa herë bashkë që kur nisëm Planin Operacional Stop Informalitetit për të përcjellë për publikun rezultatet e tij.

Gjatë periudhës 4 Korrik-30 Shtator 2019, janë kryer 6,206 kontrolle dhe janë konstatuar 2,412 shkelje të legjislacionit tatimor, të fokusuar në sektorin e turizmit për vetë specifikat e tij.  Strukturat e Monitorimit në Terren, vazhdojnë verifikimet në të gjithë territorin e vendit, të mbështetur në listat e riskut dhe denoncimet qe vijnë nga qytetarët përmes aplikacionit StopInformalitetit.

Vetëm në dy javët e para të këtij muaji janë kryer 1,334 kontrolle, ndërsa janë konstatuar 239 shkelje të legjislacionit tatimor.  (specifikimet opsionale )

  • 13 subjekte janë konstatuar të paregjistruara në organet tatimore;
  • 33 tatimpagues të penalizuar për shkeljen e moslëshimit të kuponit tatimor (rasti i parë), ndërsa 2 tatimpaguesve u janë bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për moslëshim kuponi tatimor (hera e dytë).
  • 29 tatimpagues janë penalizuar pasi janë konstatuar me punonjës të padeklaruar, nga të cilët 20 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore “biznes i vogël” dhe 9 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore “biznes i madh”.
  • 14 tatimpagues janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 16 tjerë nuk i mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune.
  • 60 tatimpagues janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor.

Në bashkëpunim me DPM, përmbyllëm në kohë rekord ( gusht- shtator), kontrollin dhe certifikimin e regjimit automatik në të 1,117 subjektet  dhe 2,176 instrumenteve matës, që tregtojnë hidrokarbure dhe gaz të lëngshëm  në të gjithë Shqipërinë.  Krahas bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Inspektoriatin  e Punës dhe institucione të tjera të linjës, Administrata Tatimore ka punuar fort për të ndërtuar dhe zbatuar një plan veprimi të mirëstrukturuar.

Janë përcaktuar në nivel DRT-je, zonat kryesore ku ka më shumë veprimtari dhe ku vlerësohet që informaliteti të jetë më i madh dhe sektorët me risk potencial të shtuar varësisht specifikave të tyre. Janë 2419 tatimpagues të ndarë sipas sektorëve, të identifikuar për verifikim.

Do të realizojmë vlerësime tatimore për 3 muajt e fundit, për tatimpagues të regjistruar në përgjegjësinë tatimore të TVSH-së, të penalizuar për moslëshim kuponi.

Ndryshim i përgjegjësisë tatimore – janë 426 tatimpagues që kanë kaluar pragun e regjistrimit, të cilët i nxisim të bëjnë ndryshimet e përgjegjësisë, ndërsa do të verifikohen të gjitha ato subjekte që evidentohen me mall pa faturë nga strukturat e monitorimit në terren.

Për tatimpaguesit e identifikuar me rënie në qarkullim janë realizuar vizita fiskale me një program pune të detajuar për të identifikuar, parandaluar dhe luftuar evazionin fiskal.

Nga 159 subjekte të identifikuara me risk në fushën e ndërtimit, kanë përfunduar 114 vizita fiskale në këto subjekte.  Në fushën e hidrokarbureve u identifikuan 153 tatimpagues me  risk. Në 112 prej tyre kanë përfunduar vizitat fiskale.

Njoftimi i këtyre vizitave fiskale ka ndërgjegjësuar ndjeshëm tatimpaguesit duke vetëkorrigjuar situatën e tyre dhe duke rritur vetëdeklarimet.

Në fushën e ndërtimit qarkullimi i tatimpaguesve që janë njoftuar për vizita fiskale është rritur me 5 %,  detyrimi për TVSH me rreth 36% dhe pagesa e TVSh me rreth 49% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.  Ndërsa për tatimpaguesit në fushën e hidrokarbureve kemi një rritje qarkullimi me rreth 5% dhe detyrimi për pagesë TVSH me rreth 49%.

Në proces nga Drejtoritë Rajonale janë 28 tatimpagues të fushën së ndërtimit dhe 23 të fushës së karburanteve. Këto vizita janë parashikuar të përfundojnë në muajin Tetor.

Janë evidentuar 97 tatimpaguesit me blerjet më të mëdha të karburanteve, që i përkasin aktiviteteve të ndryshme si tregti, ndërtim, prodhim, ku krahas kreditimit më shumë të TVSH, do të verifikohet dhe nëse këto sasi i kanë shërbyer aktivitetit.

Që në muajin korrik ju siguruam se ky Plan nuk është i përkohshëm dhe i lidhur ngushtësisht me sezonin turistik.  Do të vazhdojë me një qasje të mbështetur në analizën e riskut, i shtrirë në disa sektorë dhe i koordinuar në të gjitha drejtoritë rajonale me qëllim respektimin e ligjit njësoj nga të gjithë.

Monitorimi i tatimpaguesve dhe konfiskimi i qarkullimit të 50% të xhiros ditore – Rezultojnë 892 tatimpagues me detyrime të papaguara, të cilët realizojnë xhiro të përditshme në kasë. Janë identifikuar 282 tatimpagues me xhiron më të lartë dhe detyrimin me të madh, me të cilët do të fillojë konfiskimi i 50% të xhiros ditore.

Rezultojnë 785 tatimpagues të cilët kanë deklaruar shitje dhe TVSH gjatë periudhës janar-  gusht 2019, dhe nuk kanë paguar asnjëherë gjatë kësaj periudhe Plani i muajit Tetor do fillojë me 51 tatimpaguesit e parë me vlerë më të lartë dhe do të vazhdojmë gjithmonë nga tatimpaguesit me detyrimin më të madh, duke i nxitur të përmbushin detyrimet.

Rishikimi i kësteve të tatim fitimit për muajin nëntor dhe dhjetor 2019 – DPT ka nxjerrë listën e tatimpaguesve (8,229)  të cilët kanë rritur qarkullimin për periudhën janar – shtator 2019 me 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Secila DRT në bazë të legjislacionit, do të rishikojë këstet nga ato tatimpagues me rritjen më të madhe, duke marrë parasysh dhe kërkesa të bëra vetë nga tatimpaguesi.

Verifikimi për punonjës të paregjistruar, specifikisht në sektorin e ndërtimit, call center dhe të fasonerisë, mbështetur në modulin e përcaktuar të riskut.

– Rezultojnë 292 tatimpagues të regjistruar si call center, ku ndër të tjera 61 tatimpagues nuk kane asnjë të punësuar dhe 130 të tjerë kanë të punësuar 1 deri në 10 punonjës.

– Rezultojnë 669 tatimpagues të regjistruar në sektorin fason ku 21 tatimpagues nuk kane asnjë të punësuar; 32 tatimpagues kanë vetëm 1 të punësuar; 103 tatimpagues kanë të punësuar 2 deri në 10 punonjës, e kështu me radhë në një situatë që orienton verifikimin për punonjës të paregjistruar.

– Rezultojnë 4,866 tatimpagues në sektorin e ndërtimit, në të njëjtën situatë, ku 1,484 subjekte rezultojnë me vetëm një punonjës. Secili do të verifikohet!

Do të fokusohemi gjithashtu tek Analiza dhe ndjekja e nivelit të pagave për profesione të ndryshme. Nga analiza e riskut mbi nivelin e pagave, janë identifikuar 7,200 punëdhënës që nëndeklarojnë pagat e punonjësve të disa profesioneve të mirëpaguara dhe 13400 individë që ndikohen nga kjo, edhe për të ardhmen e tyre (vlera e pensionit).

DPT do t’i drejtohet me një letër të personalizuar ndërgjegjësuese tatimpaguesve punëdhënës dhe vetë individëve të nënpaguar.

Plani Stop Informalitetit synon së pari ndërgjegjësimin e të gjithëve, se respektimi i ligjit është detyrim i njëjtë për të gjithë dhe në të mirën e përbashkët.

Administrata Tatimore, në nivel DRT ka evidentuar tatimpaguesit që kontribuojnë në 70% të realizimit të planit, me të cilët do të organizohen takime sensibilizuese  për rritje të vetëdeklarimit dhe përmirësim të treguesve fiskalë.

Administrata Tatimore fton të gjithë tatimpaguesit të vetëdeklarojnë në mënyrë korrekte e në respektim të ligjit, duke ju siguruar se Lufta kundër informalitetit do të përfshijë çdo subjekt, që prish konkurrencën e ndershme në treg.

Ne do të vijojmë të informojmë të gjitha subjektet dhe qytetarin shqiptar me informacionin e nevojshëm orientues për deklarimin korrekt tatimor dhe do të vijojmë të bëjmë punën tonë për ta garantuar këtë.

Ju faleminderit!