Pasqyrat Financiare

Klasifikimi ekonomik i shpenzimeve dhe te ardhurave buxhetore

 

Viti 2014

 

Viti 2013

 

Viti 2012

 

Viti 2011

 

Viti 2008

 

Viti 2007

 

Viti 2006

 

Viti 2005

 

Viti 2004

 

Viti 2003

 

Viti 2002