Njësia e Mbikqyrjes së Lojërave të Fatit

Njësia e Mbikqyrjes së Lojërave të Fatit mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e subjekteve, që organizojnë lojëra fati, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin për këtë veprimtari dhe aktet nënligjore në fuqi.
Vendos masën e gjobës në rastet kur vëren shkelje të dispozitave të  këtij ligji.
Kontrollon dhe verifikon nëse mjetet e lojërave të fatit janë të çertifikuara nga trupa të akredituar, në përputhje me rregullat e përcaktuara në këtë ligj. Çertifikon pajisjet e basteve, sipas specifikimeve teknike, të përcaktuara me udhëzim të Ministrit të Financave. Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

Njësia e Mbikqyrjes së Lojërave të Fatit