Postuar më: 31/05/2022

“Më 07.06.2022 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 3-Mujore, dhe Rihapje e ankandit Obligacione 2 vjecare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/