Postuar më: 15/07/2016

Ligji Nr. 10 091, Datë 5.03.2009 Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar

Të rejat e fundit