Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2023-2025 (VKM Nr. 19, dt 13.01.2022)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2022 – 2024 (VKM Nr. 7, dt 13.1.2021)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal, i Rishikuar, për Periudhën 2021-2023 (VKM Nr. 574, datë 22.7.2020)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal per Periudhen 2021-2023 (VKM Nr 53, dt 29.01.2020)

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhën 2020-2022 (VKM nr.4 datë 09.01.2019)

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhen 2019 – 2021 (VKM nr.25 datë 17.01.2018)

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhen 2018 – 2020 (VKM nr.47 datë 25.01.2017)

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal për periudhen 2017 – 2019 (VKM nr.80 datë 03.02.2016) 

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhen 2016-2018 i Rishikuar (VKM Nr.695 date 31.07.2015)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhen 2016-2018 (VKM Nr. 68_date 28.01.2015)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2015-2017 (VKM Nr.34, datë 29.01.2014)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2014-2016 (VKM Nr.73,   datë 23.01.2013)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2013-2015 (VKM Nr.544, datë 01.08.2012)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2013-2015 (VKM Nr.60,   datë 18.01.2012)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal per Periudhen 2012-2014 (VKM nr 748, date 2.11.2011)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2012-2014 (VKM Nr.528, date 20.07.2011)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2012-2014 (VKM Nr.69, date 2.2.2011)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2011-2013 (VKM Nr.1074, date 3.11.2010)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2011-2013 (VKM Nr.588, date 28.7.2010)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2011-2013 (VKM Nr.4,date,7.1.2010)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2010-2012 (VKM Nr.915, date 26.8.2009)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2010-2012(VKM Nr.489, date 6.5.2009)

Kuadri Makroekonomik e Fiskal për Periudhën 2010-2012 (VKM Nr.21,date 14.01.2009)