Postuar më: 04/06/2021

Kalendari i konsultimin publik  për Strategjinë e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve

 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hapur konsultimin publik  për Strategjinë e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve (BIDS) 2021-2027.

Procesi i konsultimit do të zhvillohet në bazë të një kalendari, sipas të cilit:

  • Konsultimi Publik me Donatorët do të zhvillohet në datë 3 Qershor, ora 15:00

 

  • Konsultimi Publik me Shoqatat e Biznesit do të zhvillohet në datë 9 Qershor, ora 15:00

 

  • Konsultimi Publik me Akademinë dhe Shoqërinë Civile do të zhvillohet në datë 15 Qershor, ora 15:00

 

  • Takim i Këshillit të Investimeve në datë 21 Qershor, ora 15:00

 

Ftohen të gjithë të intersuarit të ndjekin procesin dhe të japin kontributin e tyre.