e-GDDS

Raportime nga Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit

Excel file         XML file

Raportime nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit

Excel file          XML file