Drejtorinë e Procesimit të Biznesit

Drejtor i Drejtorisë

Aurela Velo

Struktura

 

Funksionet

Funksioni i saj është administrimi funksional i Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, në përputhje të plotë me kuadrin ligjor në fuqi për procesin e ekzekutimit të buxhetit të shtetit dhe raportimit financiar.