Drejtorinë e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve

Drejtor i Drejtorisë

Struktura

Funksionet

1.Shpërndarja me transparencë dhe në kohë të kësteve të demshperblimit financiar për ish të përndjekurit politikë mbi bazë të buxhetit vjetor në dispozicion;
2.Llogaritja e vlerës për dëmshpërblim të miratuar në mënyrë proporcionale, dhe sipas radhës së numrit të pagesave.
3.Përgatitja e materialeve të duhura informuese per publikim mbi procesin e shpërndarjes të dëmshpërblimit financiarë.
4.Rakordime me Ministrine e Mireqenies Sociale dhe Rinise mbi shperndarjen e demshperblimit financiare.
5.Rakordime me Bankat e nivelit të dyte mbi shpërndarjen dhe përfitimin e dëmshpërblimit financiar.
6.Menaxhimi i procesit te shpërndarjes së dëmshpërblimit financiar të ish të dënuarve politikë, formulimi i standarte dhe procedura përkatëse, rekomandimi i komponentëve në  planifikimin e Projektbuxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm.
7.Hartimi i Raportit Vjetor mbi shpërndarjen e dëmshpërblimit financiarë që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë.
8.Dhenia e pergjigjeve zyrtare mbi te gjitha shkresat e ardhura ne adrese te Drejtorise nga palet e interesuara per shperndarjen e demshperblimit financiare per ish te denuarit politike te regjimit komunist sipas percaktimeve ligjore