Drejtorinë e Operacioneve të Thesarit

Drejtor i Drejtorisë

Mimoza Peço

Struktura

Funksionet

1.Menaxhimi i likuiditetit të qeverisjes së përgjithshme;
2.Bashkëpunon me drejtoritë e tjera për sigurimin e nevojave të Qeverisë për mjete monetare për kryerjen e pagesave brenda kufijve të Limitit të cash-it;
3.Realizimi i kryerjes së pagesave në mënyrë të centralizuar nëpërmjet sistemit informatik financiar të qeverisë;
4.Regjistrimi, kontrolli, kontabilizimi dhe përpunimi i informacionit të transaksioneve të qeverisjes së përgjithshme dhe mbi këtë bazë, gjenerimi i raporteve të ndryshme.
5.Përmirësimi i sistemit të shërbimeve financiare në përshtatje me ndryshimet e vazhdueshme.