Drejtorinë e Menaxhimit të Buxhetit

Drejtori i Drejtorisë

Xhoana Agolli

Struktura

Funksionet

1.Nxjerrja e akteve të nevojshme nënligjore për zbatimin e buxhetit për ministritë dhe  institucionet buxhetore.
2.Çelja dhe rishpërndarja e fondeve për  ministritë  dhe  institucionet buxhetore.
3.Kryerja e monitorimit dhe analizave të shpenzimeve buxhetore dhe dhënia e rekomandimeve, për të gjithë strukturën programore të çdo ministrie linje/institucion qendror.
4.Vlerësimin e projekt-akteve, lidhur me zbatimin e buxhetit dhe me politikat e ndryshme të vitit apo të viteve të ardhshme.
5.Vlerësimi i efekteve financiare të strategjive apo politikave të ndryshme lidhur me forcimin e shërbimeve publike.
6.Parandalimin e krijimit të detyrimeve të prapambetura.
7.Përgatitjen e survey çdo tremujor për detyrimet e reja të krijuara.
8.Menaxhimi dhe pergatitja e raporteve mbi kontratat shumevjecare nga sistemi informatik i  thesarit.
9.Monitorimi i risqeve nga sektori energjitik.
10.Monitorimi i risqeve nga mungesa e të ardhurave.