Drejtorinë e Analizës dhe Programimit Buxhetor

Drejtor i Drejtorisë

Gentian Opre

Struktura

Funksionet

1.Përgatitja e draft- udhëzimit për Përgatitjen e Buxhetit dhe të Udhëzimit Plotësues për Përgatitjen e Buxhetit, si dhe rishikimet dhe përditësimet e manualit të procedurave të buxhetit në përputhje me zhvillimet në procesin e menaxhimit të shpenzimeve publike.
2.Përgatitja e buxhetit dhe kalendarit për zbatimin e tij për çdo vit dhe këshillim i drejtuesve të ekipeve të menaxhimit të programeve në institucionet qendrore buxhetore, në lidhje me problemet e planifikimit të buxhetit.
3.Përgatitja e draftit të Programit Buxhetor Afatmesëm.
4.Analizim i strategjisë sektoriale dhe ndër-sektoriale, akteve ligjore dhe nënligjore të paraqitura nga ministritë e linjës, të cilat përmbajnë në vetvete politika të reja buxhetore me efekte financiare të paparashikuara në buxhetin vjetor dhe në dokumentin e PBA.