Deklarata Integrale Vjetore e të Ardhurave

Udhëzimi i Deklaratës
Manuali

Formularët për shtetasit shqiptar dhe të huaj që duhen plotësuar dhe dorëzuar brenda datës 30 prill (Formularët e mëposhtëm janë plotësuar sipas shembujve të ndryshëm për orientim)
Formulari për jorezidentët
Formulari për rezidentët (zip)