Buxheti 2015

Buxheti fillestar

 

Akti Normativ nr.1, date 29.07.2015

Akti Normativ N.1. “Për disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”.

Anekset 1

Anekset 2

Tabela 2-Numri i Punonjësve 2015

Tabela 3- Transferta e Pakushtëzuar

Tabela 6-Treguesit  fiskalë  të  buxhetit të  konsoliduar

 

Akti Normativ Nr.2, Date 11.12.2015

Akti Normativ Nr.2, datë. 11.12.2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”

Tabela 1

Tabela 6–Treguesit fiskale te buxhetit te konsoliduar

 

Akti Normativ Nr.3, Date 28.12.2015

Akti Normativ N.3, datë 28.12.2015, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 160/2014, “Për buxhetin e vitit 2015”

Tabela 1

Tabela 6-Treguesit fiskale te buxhetit te konsoliduar