Buletini Fiskal

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur buletini fiskal.

Buletini ka për qëllim dhënien e informacioneve periodike për statistikat fiskale të qeverisë. Meqenëse botimi është  periodik, ai pasqyron treguesit e ndryshëm  sipas vlerave të tyre çdo muaj, në mënyrë  progresive dhe metodologjia e përdorur është Modified Cash Base.

 

Klikoni link-et per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

Buletini Fiskal tre-mujori  IV tre-mujori  III tre-mujori  II tre-mujori  I
Viti 2022        klik
Viti 2021  klik  klik  klik  klik
Viti 2020  klik  klik  klik  klik
Viti 2019  klik klik klik klik
Viti 2018 klik klik klik klik
Viti 2017 klik klik klik klik
Viti 2016 klik klik klik klik
Viti 2015 klik klik klik klik
Viti 2014 klik klik klik klik
Viti 2013 klik klik klik klik
Viti 2012 klik klik klik klik
Viti 2011 klik klik klik klik
Viti 2010 klik klik klik klik
Viti 2009 klik klik klik klik
Viti 2008 klik klik klik
Viti 2007 klik klik klik klik
Viti 2006 klik ​​​klik ​​​klik klik
Viti 2005 klik klik klik klik
Viti 2004 klik