Postuar më: 29/02/2016

Udhëzimi Nr.4 datë 29.02.2016 – Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019

Të rejat e fundit

 • Urdhër nr.162, datë 29.05.2018 Për “Fillimin e Procesit të Çertifikimit të Audituesve në sektorin publik për Sezonin 2017-2018”

  Urdhër nr.162, datë 29.05.2018 Për “Fillimin e Procesit të Çertifikimit të Audituesve në sektorin publik për Sezonin 2017-2018” …
  Read More

  Urdhër nr.34, datë 14.04.2017 Për “Fillimin e Procesit të Çertifikimit të Audituesve në sektorin publik për Sezonin 2017-2018”

  Urdhër nr.34, datë 14.04.2017 Për “Fillimin e Procesit të Çertifikimit të Audituesve në sektorin publik për Sezonin 2017-2018” …
  Read More

  Urdhër nr. 27, datë 24.03.2017 “Për emërimin dhe mandatimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

  Urdhër nr. 27, datë 24.03.2017 “Për emërimin dhe mandatimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes Publike” …
  Read More

  Urdhër Nr.26, datë 21.3.2017 ”Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren për Procedurat e Certifikimit të AB-së “

  Urdhër Nr.26, datë 21.3.2017 ”Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren për Procedurat e Certifikimit të AB-së “ …
  Read More

  Urdhër nr.115, dt.01.12.2016 për “Fillimin e Proceduarave të Përzgjedhjes së Anëtarëve të Bordit të Mbikqyrjes Publike dhe për Ngritjen e Komisionin AD-HOC”

  Urdhër nr.115, dt.01.12.2016 për “Fillimin e Proceduarave të Përzgjedhjes së Anëtarëve të Bordit të Mbikqyrjes Publike dhe për Ngritjen e …
  Read More

  Udhëzimi nr.22 dt.17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”

  Udhëzim nr.22 dt.17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore” Ankesat e Udhëzimit nr.22 dt.17.11.2016 …
  Read More

  Udhëzimi Nr.4 datë 29.02.2016 – Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019

  SHTOJCA_1_-_Format_per_PSHIP E RISHIKUAR( versioni i fundit) TABELA nr.2 – Kalendari i Seancave Degjimore te PBA 2017-2019 Udhezimi Nr 4 datë …
  Read More

  Udhëzim plotësues nr.4/1, datë 29/02/2016 “Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor”

  Udhëzim plotësues nr.4/1, datë 29/02/2016 “Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor” …
  Read More

  Urdhër nr.86 datë 10.12.2015, “Për miratimin e Kodit të etikës për audituesit e brendshëm në sektorin publik”

  Urdhër nr.86 datë 10.12.2015, “Për miratimin e Kodit të etikës për audituesit e brendshëm në sektorin publik” …
  Read More
 •