Shpallje njoftimesh

Njoftim – vendimi IGAC ne kuader te thirrjes se PROSEED/2018/08

Announcement

Lista Perfundimtare e Trajnerëve të Përzgjedur nga Komisioni i Kualifikimit për Certifikimin e AB Sezoni 2018-2019

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve te shpallur fitues, për auditues të brendshëm në sektorin publik, sezoni 2018-2019.

Fatura për Arkëtim e tarifës për regjistrimin dhe pjesëmarrjen në procesin e certifikimit, sezoni 2018 – 2019.

Shpallja e propozimeve fituese mbi përzgjedhjen e Rregulluesit Kryesor

Lista përfundimtare e kandidatëve për auditues të brendshëm të shpallur fitues për ndjekjen e procesit të certifikimit Sezoni 2018-2019

Lista paraprake e kandidatëve për auditues të brendshëm të shpallur fitues për ndjekjen e procesit të certifikimit Sezoni 2018-2019

Informacion për ankandin, obigacione reference 5- vjecare

NJOFTIM PUNËSIMI- Koordinator ndërmjet Qendrave te Formimit Profesional dhe sipërmarrjes private – P.S.L.O

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Njoftim për fillimin e procesit të trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në detyrë në sektorin publik për vitin 2018

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Research Analyst (full time) “384-002 Research Analyst”

Lista Përfundimtare e kandidatëve për AB që duhet të ndjekin kursin e çertifikimit në sezonin e ri 2017-2018

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për Auditues të Brendshëm në sektorin publik, sezoni 2017-2018

Fatura e Arkëtimit për tarifën e regjistrimit për Auditimin e Brendshëm, Sezoni 2017-2018

Lista paraprake e kandidatëve që janë kualifikuar për të ndjekur kursin e çertifikimit 2017-2018

Komisioni i përzgjedhjes së Kompanive Audituese, për listim

Publication Form Request For Expression of Interest

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Project Assistant (full time) “384-002 Project Assistant”

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Translator/Interpreter (English-Albanian) (full time)”384-002 Translator/Interpreter”

“Performanca dhe arritjet e Ministrisë së Financave për vitin 2016 – Nismat ligjore, Buxheti, Ecuria e Borxhit dhe Mbeshtetja Sociale”.

Njoftim kualifikimi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk 

 Qualification Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking”

 Njoftim klasifikimi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk

Classification Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking”

Njoftim fituesi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk

Winner Bidding Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” 

Njoftim kualifikimi për Bashkimin e shoqërive “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress” shpk

Qualification Notice for “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress”

Njoftim klasifikimi për Bashkimin e shoqërive “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress” shpk

Classification Notice for “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress”

Njoftim për shoqëritë audituese

Njoftim për fillimin e procesit të trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në detyrë në sektorin publik për vitin 2017

Njoftimi i shtyrjes së procedurës  konkuruese “Për ngritjen e sistemit të monitorimit on-line të lojrave të fatit në Republiken e Shqipërisë”

The announcement of the postponement of the competitive procedure “For the Operator who will build the “Central On-Line Monitoring System (Coms) For The Gambling Industry in the Republic of Albania”

Lista e rezultateve të kandidatëve për Testin e Modulit Specifik

Regjistri i Audituesve të Brendshëm të punësuar në sektorin publik, trajnuar në vitin 2016

Njoftim mbi Projektligjin “Për buxhetin faktik të Qeverisjes së Përgjithshme të vitit 2015”

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për auditues të brendshëm në sektorin publik, sezoni 2016-2017.

Lista përfundimtare e kandidatëve për auditues të brendshëm që do të ndjekin procesin e çertifikimit në sezonin 2016-2017.

Fatura për arkëtim, drejtoria e harmonizimit për auditin e brendshëm

Njoftim për vendimin e komisionit të kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik, datë 23.06.2016

Lista paraprake e kandidatëve për auditues të brendshëm që do të ndjekin procesin e çertifikimit në sezonin 2016-2017

Lista paraprake e kandidatëve për Trajnerë të procesit të çertifikimit të AB në sezonin 2016-2017

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” në linkun e mëposhtëm gjeni:

Listën me formularë të vetëdeklarimit dorëzuar pranë Burimeve Njerëzore

Urdhëri Nr.60, datë 11.05.2016 i Ministrit të Financave “ Për fillimin e procesit të certifikimit  të Audituesve të Brendshem  për sezonin 2016-2017”

Republic of Albania issues successful EUR 450 million 5 year international bond

The announcement of winning proposals regarding the selection of the Lead Managers who will lead the process of issuance of a eurobond

Shpallja e propozimit fitues lidhur me përzgjedhjen e Lead Manager që do drejtojë procesin e emetimit të Eurobondit

Mbi paketën fiskale 2016

Lista e Rezultateve Përfundimtare e Riprovimit të Modulit “Auditimi i Brendshëm”,kursi i certifikimit sezoni 2014-2015

Consulting Legal Service for issuance of a sovereign Euro -denominated bond

Contract notice eurobond

Njoftim Kontrate Eurobond

Dokumentacioni i shërbimit të konsulencës ligjore për emetimin e Eurobondit

Request for Proposal for an International Debt Isuee for the Republic of Albania

Shpallja e ofertës fituese lidhur me propozimet për transaksionin e huas mbështetur në instrumentin financiar të Bankës Botërore, Garancia e Bazuar në Politika (PBG)

MINISTRIA E FINANCAVE: ECURIA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR 10 MUJORIN 2015

  1. Çështje të mira
  2. Afmis documents
  3. Request for expression of interest for “Technical assistance in filing and publication of statutory financial statements” EQ-FINREP
  4. Thirrje per propozim “Skema e IDEA-Grant në mbështetje të asprirantëve për sipërmarrës”
  5. Vocational Education and Training through Innovation – Institutional Technical Assistance