Informacion për Kategorinë Parësore

Të gjithë ish të dënuarit politik që janë gjallë që përfitojnë deri në këstin e pestë të dëmshpërblimit politikë duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Pagesave dhe Dëmshpërblimit tek Ministria e Financave:

1.     Çertifikatën personale të muajit aktual.

2.     Vërtetim të llogarisë bankare të 6-mujorit të fundit të vitit 2015 (me vulë të njomë dhe firmë nga banka).