Treguesit Fiskal sipas Buxhetit të Konsoliduar

 tabelën e mëposhtme janë dhënë treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar.
Në kolonat e tabelës janë vendosur vitet, kurse në rreshtat e saj shifrat që u korrespondojnë muajve të vitit.

 

Klikoni link-et per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

 

*Shënim:Të dhënat e treguesve fiskalë të konsoliduar për të ardhurat tatimore prej datës 01.01.2015 janë mbi bazë statistikore, për shkak të konsolidimit të operimit të sistemit të ri CATS në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve

 

 

Treguesit Fiskal Mujor Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015

Viti 2014

Viti 2013

Viti 2012

Viti 2011

Viti 2010

Viti 2009

12 Mujor   përfundimtar paraprak klik klik klik klik klik klik
11 Mujor   paraprak paraprak  klik klik klik klik klik klik
10 Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 9  Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 8  Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 7  Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 6  Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 5  Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 4  Mujor   paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 3  Mujor paraprak paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 2  Mujor paraprak paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik
 1  Mujor paraprak paraprak paraprak klik klik klik klik klik klik

 

 

 

Për treguesit fiskale të viteve të mëparshem shkarkoni dokumentet e mëposhtme:

 

.

Dokumentet e bashkangjitur