Ecuria e Investimit të Projekteve

Niveli i ekzekutimit te projekteve për investime ende në vazhdim nga Ministritë e Linjës dhe Institucionet Qendrore të Pavarura

Realizimi i Kontratave Viti 2017

Viti 2016

Viti 2015

12 Mujor   paraprake paraprake
11 Mujor   paraprake  
10 Mujor   paraprake  
 9  Mujor   paraprake  
 8  Mujor   paraprake  
 7  Mujor paraprake paraprake  
 6  Mujor paraprake paraprake  
 5  Mujor paraprake paraprake  
 4  Mujor paraprake paraprake  
 3  Mujor paraprake paraprake  
 2  Mujor paraprake paraprake  
 1  Mujor paraprake paraprake