Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

 

Statistika Fiskale mujore

Viti 2016 Viti 2015

Viti 2014

Viti 2013

Viti 2012

Viti 2011
Janar - Dhjetor excel paraprake pdf excel paraprake pdf ecxel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Nëntor excel paraprake pdf excel paraprake pdf ecxel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Tetor excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Shtator excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Gusht excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel  pdf excel pdf pdf
Janar - Korrik excel paraprake pdf     excel pdf excel pdf - pdf pdf
Janar - Qershor excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Maj excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Prill excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Mars excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Shkurt excel paraprake pdf

excel paraprake

pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar - Janar excel paraprake pdf

excel paraprake

pdf  excel pdf excel pdf excel pdf -

 

Për statistikat fiskale para 2011 klikoni më poshtë :