Ministria e Financave dhe drejtoritë në varësi të saj, pjesë e Memorandumit të Bashkëpunimit me institucionet për ruatjen e sigurise 21-11-2014