Pagesat për ish të dënuarit politik të regjimit komunist

Lista e radhës me trashëgimtarë (për këst të 1 dhe të 2) të cilët duhet të dorëzojne dokumentat e kërkuara brenda 3 muajve nga data e publikimit 29.01.2018.

Lista me përfituesit të cilët janë në radhë për këstin e tyre të dytë të cilët duhet të përditësojnë numrin e llogarisë bankare si dhe të dorëzojnë fotokopje të mjetit të identifikimit.

Lista e radhës me trashëgimtarë (për këst të 2) të cilët duhet të dorëzojnë dokumentat e kërkuara brenda 3 muajve nga data e publikimit 18.12.2017.

Lista e radhës me trashëgimtarë (për këst të 1 dhe të 2) të cilët duhet të dorëzojne dokumentat e kërkuara brenda 3 muajve nga data e publikimit 04.12.2017.

Lista e trashëgimtareve të cilët janë në radhë për pagesë për këstin e dytë dhe duhet të përditësojnë dokumentacionin e tyre

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 13.11.2017

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 30.10.2017

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 04.10.2017

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 05.09.2017

Lista e dosjeve të shqyrtuara të cilat duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda një afati 3 mujor

Lista e personave që duhet të sjellin numër të ri llogarie bankare dhe lista e personave që duhet të sjellin çertifkate personale

Lista me trashëgimtare të cilët i kanë lekët pending në bankë dhe duhet të depozitojnë numra llogarie të rinj (sepse ekzistueset janë mbyllur nga bankat) brenda një afati 10 ditor nga dt.22.05.2017

Njoftimi i çeljes së këstit të tetë për kategorinë parësore, të cilët duhet të depozitojnë dokumentacionit e nevojshëm

Lista e publikimit për kategorinë joparësore, trashëgimtarë, të cilët duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit

Lista e publikimit për kategorinë joparësore, trashëgimtarë, të cilët duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit

Lista e publikimit për kategorinë joparësore, trashëgimtarë, të cilët duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit

Lista e kategorisë joparësore, trashegimtarë të pagesave të prapambetura të cilat duhet të sjellin dokumentacionin e nevojshëm (në bazë të shqyrtimit të juristit) brenda një afati 3 mujor.

Dosjet e kategorisë parësore të refuzuara nga juristi për mungesë dokumentacioni, për këstin e 7 (shtatë) takues nga dëmshpërblimi financiar

Lista me dosjet e kategorisë joparësore, trashëgimtarë për këst të parë dhe të dytë

Lista me dosjet e individëve të kategorisë parësore, të cilët duhet të dorëzojnë dokumentacionet (certificatë personale + Nr i përditesuar i llogarisë bankare) e domosdoshme për procesimin e kësteve të prapambetur, respektivisht këst të 4, të 5 dhe të 6

Njoftimi për pagesën e këstit 7 për ish-të përndjekurit politikë

Lista e individëve që duhet të dorëzojne dokumentacionin për procesimin e pagesave këstit 7 për ish-të përndjekurit politikë