Treguesit e Borxhit

Treguesit e borxhit

Të dhënat mbi borxhin e qeverisjes së përgjithshme publikohen çdo tre muaj në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Financave. Për tremujorin e parë deri në tretin, publikimi bëhet jo më vonë se fundi i muajit pasardhës. Për tremujorin e katërt publikimi bëhet sipas urdhërit të Ministrit për mbylljen e vitit raportues.

Në tabelën e mëposhtme janë dhënë treguesit e borxhit për periudhën 2009 - 2015. Në fund të faqes japen treguesit më të vjetër të borxhit.

 

Treguesit e Borxhit Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015  Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009
3 mujor klik klik klik klik klik klik klik klik klik
6 mujor klik klik klik klik klik klik klik klik klik
9 mujor klik klik klik klik klik klik klik klik klik
12 mujor   klik klik klik klik klik klik klik klik

 

                                                               

                                                                 Më poshtë mund të shkarkoni treguesit vjetor të borxhit

 

 

Dokumentet e bashkangjitur