Treguesit e Borxhit

Treguesit e borxhit

Të dhënat mbi borxhin e qeverisjes së përgjithshme publikohen çdo tre muaj në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Financave. Për tremujorin e parë deri në tretin, publikimi bëhet jo më vonë se fundi i muajit pasardhës. Për tremujorin e katërt publikimi bëhet sipas urdhërit të Ministrit për mbylljen e vitit raportues.

Në tabelën e mëposhtme janë dhënë treguesit e borxhit për periudhën 2009 - 2015. Në fund të faqes japen treguesit më të vjetër të borxhit.

 

Treguesit e Borxhit Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015  Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009
3 mujor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
6 mujor   klik klik klik klik klik klik klik klik klik
9 mujor   klik klik klik klik klik klik klik klik klik
12 mujor   klik klik klik klik klik klik klik klik klik

 

                                                               

                                                                 Më poshtë mund të shkarkoni treguesit vjetor të borxhit

 

 

Dokumentet e bashkangjitur