Pagesat për ish të dënuarit politik të regjimit komunist

Lista me dosjet e individëve të kategorisë parësore, të cilët duhet të dorëzojnë dokumentacionet (certificatë personale + Nr i përditesuar i llogarisë bankare) e domosdoshme për procesimin e kësteve të prapambetur, respektivisht këst të 4, të 5 dhe të 6

Njoftimi për pagesën e këstit 7 për ish-të përndjekurit politikë

Lista e individëve që duhet të dorëzojne dokumentacionin për procesimin e pagesave këstit 7 për ish-të përndjekurit politikë

Lista e dosjeve që nuk kanë dërguar dokumentacion për pagesën e këstit të gjashtë

Njoftimi mbi fillimin e pagesës së këstit të gjashtë

Lista e dosjeve për pagesën e këstit të gjashtë.

Lista e ish të dënuarëve politikë të  kategorisë  parësore, që nuk kanë dërguar dokumentat për pagesën e këstit të pestë.

Pagesat e kryera për ish të dënuarit e kategorisë parësore ( 01 - 12 Maj 2016 ).

Lista për shpërndarjen e dëmshpërblimit, kategori parësore këst i tretë.

Lista për shpërndarjen e dëmshpërblimit, kategori parësore këst i katërt.

Lista me dosjet që skanë përfituar asnjë këst.

Lista për kategorinë joparësore për mungesë dokumentacioni

Lista e personave (kategori parësore) të cilët duhet të depozitojnë çertifikatë personale e muajit aktual, si dhe vërtetim të numrit të llogarisë bankare.

Lista emërore e ish të dënuarve politikë, kategoria parësore (kësti i katërt dhe i pestë)

Lista e dosjeve të ish të dënuarëve që janë ende gjallë dhe kanë marrë vetëm një këst, të cilët duhet të sjellin sa më parë dokumentacionin

Njoftim për dokumentacionin që duhet të dorëzohet pranë drejtorisë së dëmshpërblimeve

Lista e dokumenteve të nevojshme për përfitimin e kësteve

Njoftim për shtyp "Pagesat e Dëmshperblimeve"