Postuar më: 04 Dhjetor 2017

Kontributi Vullnetar për Emergjencat, llogaritë bankare

Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, emergjenca” në bankat e nivelit të dytë

 

Banka Credins

IBAN ne ALL (Lek):        AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR :              AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD:               AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

 

Banka Raiffeisen

IBAN ne ALL (Lek):        AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945
IBAN ne EUR :  AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN ne USD:               AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945
 

Banka ProCredit

IBAN ne ALL (Lek):        10-86135000-01

IBAN ne EUR :  10-86135001-02

IBAN ne USD:               10-86135002-03

 

Banka Kombetare Tregtare

IBAN ne ALL (Lek):        AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR :               AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN ne USD:                AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

 

Tirana Bank

IBAN ne ALL (Lek):        AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR                AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012  

IBAN ne USD                AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010  

 

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (Lek):        AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EURO              AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD                AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

 

Union Bank

IBAN ne ALL (Lek):        AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EURO              AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN ne USD                  AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

 

Societe Generale Albania

IBAN ne ALL (Lek):        AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EURO              AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD                AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

 

Banka credit Agricole

IBAN ne ALL (Lek):        AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EURO              AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD                AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

 

Banka NBG

IBAN ne ALL (Lek):        AL43 9011 1013 0022 0997 1000 0018 

IBAN ne EURO              AL76 9011 1013 0022 0997 1001 6011 

IBAN ne USD                AL20 9011 1013 0022 0997 1000 1014

 

Veneto Banka

11 655 EURO/USD /ALL

IBAN                        AL84 2041 1017 0000 0000 0001 1655

 

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)

IBAN ne ALL (Lek):        AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928  

IBAN ne EURO              AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929  

IBAN ne USD                AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929