Postuar më: 02 Korrik 2014

VKM nr.433 datë 02.07.2014 "Për Miratimin e Projtekt-Dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, 2015-2017"