Postuar më: 21 Janar 2015

VKM nr.34, datë 21.01.2015 "Për miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2015"