Postuar më: 03 Prill 2014

VKM nr.198 datë 03.04.2014 "Për përcaktimin e shumave të shuarjes me kompensim të detyrimeve të energjisë"