Postuar më: 02 Mars 2016

VKM Nr.160, datë 2.3.2016 Për mënyrën e funksionimit, kompetencat dhe përbërjen e Komitetit të Auditimit të Brendshëm në njësitë publike