Postuar më: 03 Shkurt 2016

Vendim nr.81, datë 3.2.2016 "Për Krijimin e Bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit të Menaxhimit të Borxhit dhe Analizës financiare(SMBAF)"