Postuar më: 19 Maj 2016

ProjektVendim për propozimin e Projektligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”