Postuar më: 21 Janar 2015

Lidhja nr. 1 e VKM nr.34, datë 21.01.2015 "Për miratimin e Kalendarit të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike 2015"