Postuar më: 11 Dhjetor 2015

Urdhër nr.86 datë 10.12.2015, “Për miratimin e Kodit të etikës për audituesit e brendshëm në sektorin publik”