Postuar më: 10 Janar 2017

Urdhër nr.115, dt.01.12.2016 për "Fillimin e Proceduarave të Përzgjedhjes së Anëtarëve të Bordit të Mbikqyrjes Publike dhe për Ngritjen e Komisionin AD-HOC"