Postuar më: 02 Dhjetor 2016

Udhëzimi nr.22 dt.17.11.2016 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore"