Shpallje njoftimesh

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Njoftim për fillimin e procesit të trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në detyrë në sektorin publik për vitin 2018

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Research Analyst (full time) "384-002 Research Analyst”

Lista Përfundimtare e kandidatëve për AB që duhet të ndjekin kursin e çertifikimit në sezonin e ri 2017-2018

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për Auditues të Brendshëm në sektorin publik, sezoni 2017-2018

Fatura e Arkëtimit për tarifën e regjistrimit për Auditimin e Brendshëm, Sezoni 2017-2018

Lista paraprake e kandidatëve që janë kualifikuar për të ndjekur kursin e çertifikimit 2017-2018

Komisioni i përzgjedhjes së Kompanive Audituese, për listim

Publication Form Request For Expression of Interest

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Project Assistant (full time) "384-002 Project Assistant”

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Translator/Interpreter (English-Albanian) (full time)"384-002 Translator/Interpreter”

“Performanca dhe arritjet e Ministrisë së Financave për vitin 2016 - Nismat ligjore, Buxheti, Ecuria e Borxhit dhe Mbeshtetja Sociale”.

Njoftim kualifikimi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk                                                                                     Qualification Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking”                                                                                                                        Njoftim klasifikimi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk

Classification Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking”

Njoftim fituesi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk

Winner Bidding Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” 

Njoftim kualifikimi për Bashkimin e shoqërive “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress” shpk

Qualification Notice for “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress”

Njoftim klasifikimi për Bashkimin e shoqërive “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress” shpk

Classification Notice for “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress”

Njoftim për shoqëritë audituese

Njoftim për fillimin e procesit të trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në detyrë në sektorin publik për vitin 2017

Njoftimi i shtyrjes së procedurës  konkuruese “Për ngritjen e sistemit të monitorimit on-line të lojrave të fatit në Republiken e Shqipërisë”

The announcement of the postponement of the competitive procedure “For the Operator who will build the “Central On-Line Monitoring System (Coms) For The Gambling Industry in the Republic of Albania”

Lista e rezultateve të kandidatëve për Testin e Modulit Specifik

Regjistri i Audituesve të Brendshëm të punësuar në sektorin publik, trajnuar në vitin 2016

Njoftim mbi Projektligjin “Për buxhetin faktik të Qeverisjes së Përgjithshme të vitit 2015”

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për auditues të brendshëm në sektorin publik, sezoni 2016-2017.

Lista përfundimtare e kandidatëve për auditues të brendshëm që do të ndjekin procesin e çertifikimit në sezonin 2016-2017.

Fatura për arkëtim, drejtoria e harmonizimit për auditin e brendshëm

Njoftim për vendimin e komisionit të kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik, datë 23.06.2016

Lista paraprake e kandidatëve për auditues të brendshëm që do të ndjekin procesin e çertifikimit në sezonin 2016-2017

Lista paraprake e kandidatëve për Trajnerë të procesit të çertifikimit të AB në sezonin 2016-2017

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” në linkun e mëposhtëm gjeni:                

Listën me formularë të vetëdeklarimit dorëzuar pranë Burimeve Njerëzore

Urdhëri Nr.60, datë 11.05.2016 i Ministrit të Financave “ Për fillimin e procesit të certifikimit  të Audituesve të Brendshem  për sezonin 2016-2017”

Republic of Albania issues successful EUR 450 million 5 year international bond

The announcement of winning proposals regarding the selection of the Lead Managers who will lead the process of issuance of a eurobond

Shpallja e propozimit fitues lidhur me përzgjedhjen e Lead Manager që do drejtojë procesin e emetimit të Eurobondit

Mbi paketën fiskale 2016

Lista e Rezultateve Përfundimtare e Riprovimit të Modulit "Auditimi i Brendshëm",kursi i certifikimit sezoni 2014-2015

Consulting Legal Service for issuance of a sovereign Euro -denominated bond

Contract notice eurobond

Njoftim Kontrate Eurobond

Dokumentacioni i shërbimit të konsulencës ligjore për emetimin e Eurobondit

Request for Proposal for an International Debt Isuee for the Republic of Albania

Shpallja e ofertës fituese lidhur me propozimet për transaksionin e huas mbështetur në instrumentin financiar të Bankës Botërore, Garancia e Bazuar në Politika (PBG)

MINISTRIA E FINANCAVE: ECURIA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR 10 MUJORIN 2015