Parashikime të Prokurimeve Publike

Parashikimet e prokurimeve publike  të Ministrisë së Financave për vitin 2016

 

Në total parashikohen për t'u zhvilluar 53 procedura prokurimi, nga te cilat:

9 - Procedura prokurimi të planifikuara për t'u zhvilluar me procedurën "Tender I hapur", me mjete elektonike;

7 - Procedura prokurimi të planifikuara për t'u zhvilluar me proceduren "Kërkesë për propozim" me mjete elektonike;

8 - Procedura prokurimi të planifikuara për tu' zhvilluar nga organi qendror blerës ( Ministria e Punëve të Brendshme);

23 - Procedura prokurimi të planifikuara për t'u zhvilluar me procedurë prokurimi "Me vlerë të vogël"

1 -Procedurë prokurimi e planifikuar për t'u zhvilluar me "Marrëveshje kuadër";

5 - Procedura prokurimi të planifikuara për t'u zhvilluar me procedurën "Procedurë me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës";