Postuar më: 01 Dhjetor 2015

Ligji Nr.114/2015 "Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik"