Postuar më: 15 Korrik 2016

Ligji Nr. 10 091, Datë 5.03.2009 Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar